سد زنوز یکی از زیبایی‌های آذربایجان به شمار می‌آید که
در نزدیکی اسن شهرستان قرار دارد این سد دارای ماهی هایی برای
صید نیز میباشد در اطراف این سد باغات زیبای میوه نیز وجود دارد
که بر زیبایی‌های این منطقه می‌افزاید اطراف این سد دارای
چشمه‌های آّب بسیار گوارایی میباشد که از دل کوه جاری میشوند
.آب این سد ادامه مطلب

سد زنوز

اطلاعات بیشتر…

دیدگاه‌تان را بنویسید: